Các chủ thể liên quan tới kiểm soát hoạt động chuyển giá

Các chủ thể liên quan tới kiểm soát hoạt động chuyển giá

Trước hết cần khẳng định kiểm soát hoạt động chuyển giá được thiết lập trên cơ sở ý chí của Nhà nước nhằm điều chỉnh các giao dịch giữa các bên liên kết theo hướng thị trường; theo đó Nhà nước buộc các chủ thể có giao dịch liên kết phải tham gia vào quan hệ pháp luật chuyển giá với mục đích kiểm soát và thiết lập lại giao dịch giữa các bên. Vì vậy có các chủ thể sau đây tham gia vào quan hệ pháp luật kiểm soát hoạt động chuyển giá

1. Nhà nước

Nhà nước tham gia vào quan hệ này để thực hiện chức năng quản lý và điều tiết vĩ mô nền kinh tế, hạn chế hoặc kiểm soát các tác động tiêu cực do chuyển giá gây ra cho xã hội, cho bản thân nhà nước và các chủ thể khác có liên quan. Mục đích của Nhà nước là thiết lập lại trật tự thương mại, tạo môi trường cạnh tranh bình đẳng. [13]

Xét về bản chất, hoạt động chuyển giá ảnh hưởng trực tiếp đến lợi ích nhà nước về thuế nên trách nhiệm kiểm soát chuyển giá được giao cho cơ quan thuế. Vì vậy, trong quan hệ pháp luật về kiểm soát chuyển giá, cơ quan thuế là chủ thể nhân danh nhà nước tham gia vào quan hệ pháp luật này.

Bên cạnh cơ quan thuế nhân danh nhà nước trực tiếp tham gia vào quan hệ pháp luật về kiểm soát chuyển giá thì các cơ quan khác trong bộ máy nhà nước cũng có trách nhiệm và nghĩa vụ phối hợp, hỗ trợ trong việc thu thập thông tin hoặc xử lý sai phạm. Sự phồi hợp này thể hiện tính chất tham dự gián tiếp của các cơ quan hữu quan trong quan hệ pháp luật về kiểm soát chuyển giá. Đó có thể là các cơ quan cung cấp thông tin mang tính chuyên ngành (nông sản, thủy hải sản, công nghiệp, y tế…) hay cơ quan hải quan, ngân hàng…

2. Chủ thể chuyển giá

Để thực hiện hoạt động chuyển giá, cần có hai hoặc nhiều chủ thể tham gia hình thành giao dịch chuyển giá; nhưng chỉ có một chủ thể trong số ấy trực tiếp tham gia quan hệ chuyển giá. Chủ thể trực tiếp tham gia quan hệ chuyển giá là chủ thể được xác định có hành vi chuyển giá làm ảnh hưởng đến lợi ích của Nhà nước và các lợi ích của các chủ thể có liên quan. Chủ thể tham gia quan hệ chuyển giá là đối tượng nộp thuế trực thu theo pháp luật thuế của quốc gia nước sở tại. Trên thực tế, đó thường là chi nhánh các công ty đa quốc gia – các chủ thể có quan hệ liên kết với các chi nhánh khác trong cùng tập đoàn và với công ty mẹ.

Các chủ thể liên quan tới kiểm soát hoạt động chuyển giá

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *