Vai Trò Của Giáo Dục – Đào Tạo

Vai Trò Của Giáo Dục – Đào Tạo

Đảng và Nhà Nước ta kuôn luôn quan tâm đến sự nghiệp chăm sóc và phát huy yếu tố con người. Điều đó xuất phát từ nhận thức sâu sắc những giá trị lớn lao và ý nghĩa quyết định của yếu tố con người, chủ thể của tất cả những sáng tạo, những nguồn của cải vật chất và văn hóa, những nền văn minh của các quốc gia. xây dựng và phát triển con người có trí tuệ cao, cường tráng về thể chất, phong phú về tinh thần, trong sáng về đạo đức là động lực đồng thời cũng là mục tiêu của chủ nghĩa xã hội. Để đạt dược điều đó, giáo dục – đào tạo có vai trò quyết định.

Phát triển giáo dục – đào tạo sẽ nâng cao mặt bằng dân trí, yếu tố thúc đẩy sự phát triển và tiến bộ xã hội của mỗi quốc gia.

Sự phát triển của giáo dục – đào tạo sẽ tạo ra một nguồn nhân lực có đạo đức và trí tuệ cao đáp ứng yêu cầu của sự phát triển, đặc biệt yêu cầu của sự nghiệp công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước. Khi phân tích năng suất lao động, người ta thấy rằng trình độ văn hóa kĩ thuật cũa người lao động là một nhân tố chủ yếu tăng năng suất lao động.

Giáo dục – đào tạo là môi trường để phát triển và bồi dưỡng nhân tài cho đất nước. Loài người đang bước sang thế kỉ XXI, thế kỉ mà trí tuệ đóng vai trò quyết định. Vì vậy hơn bao giờ hết các quốc gia đang dành nguồn nhân lực tối đa cho phát triển, nâng cao chất lượng của giáo dục quốc dân.

Nhận thức vai trò của giáo dục – đào tạo, Nghị quyết của Hội nghị ban Chấp hành Trung ương lần thứ 2 ( khóa VIII ) đã khẳn định: ” Thực sự coi giáo dục – đào tạo là quốc sách hàng đầu. Nhận thức sâu sắc giáo dục – đào tạo cùng với khoa học và công nghệ là nhân tố quyết định tăng trưởng kinh tế và phát triển xã hội, đầu tư cho giáo dục – đào tạo là đầu tư phát triển. Thực hiện các chính sách ưu tiên, ưu đãi đối với giáo dục – đào tạo đặc biệt là chính sách đầu tư và chính sách tiền lương. Có giải pháp mạnh mẽ để phát triển giáo dục.” ( Nghị quyết Trung ương 2, khóa VIII, trang 29 – 30).

Tóm lại, trong cac nguồn lực để phát triển, nguôn nhân lực có trí tuệ là nhân tố cơ bản, quyết định nhất đối với sự phát triển của các quốc gia. Giáo dục – đào tạo nhằm tạo ra lớp người lao động có trí tuệ thích hợp đó và được các quốc gia đặc biệt quan tâm. Vì vậy quản li giáo dục – đào tạo là lĩnh vực quản lí một vấn đề có ý nghĩa quốc sách hàng đầu của Nhà nước ta

Vai Trò Của Giáo Dục – Đào Tạo

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.