Khái niệm chính sách tiền tệ

Khái niệm chính sách tiền tệ

Hiện nay, trong các tài liệu nghiên cứu về chính sách tiền tệ thì thuật ngữ “Chính sách tiền tệ” được mô tả thông qua việc sử dụng các mục tiêu và công cụ điều hành. Theo PGS.TS.  Tô Kim Ngọc (2012): CSTT là mt trong nhng chính sách kinh tế vĩ mô, mà trong đó NHTW, thông qua các công cca mình thc hin vic kiểm  soát và điều tiết khối lượng tin cung ng (hoc lãi suất) căn cứ vào nhu cu tin tca nn kinh tế, nhằm đạt được các mc tiêu vgiá c, sn lượng và công ăn việc làm[16]. Trong khi đó, chỉ có một số ít NHTW các quốc gia đưa ra định nghĩa về chính sách tiền tệ một cách chính thống trong các văn bản pháp luật:

Cục Dự trữ liên bang Mỹ: “chính sách tiền tệ là các hot động thc hin bi Cc DtrLiên bang Mỹ để tác động ti mc đsn có và chi phí ca tin và tín dng nhằm  thúc đẩy quá trình thc hin các mc tiêu kinh tế ca quc gia[64].

NHTW Canada: “Chính sách tiền tệ là mt nhóm các quyết đnh được thc hin bi chính ph, thưng  thông qua NHTW,  liên quan ti lượng tin lưu thông trong nền kinh tế [106].

Xem thêm: Khái niệm chính sách tiền tệ

Ngân hàng Nhà nước Việt Nam: “CSTT quc gia là các quyết định vtin ttm quc gia ca cơ quan nhà nước có thm quyn, bao gm quyết định mc tiêu n định giá trị đồng tin biu hin bng chtiêu lm phát, quyết định sdng các công cvà bin pháp đthc hin mục tiêu đề ra(Luật Ngân hàng Nhà nước Việt Nam ban hành ngày 29/06/2010 quy định tại Khoản 1 Điều 3) [8].

Theo quan điểm của tác giả: CSTT  là mt chính sách kinh tế vĩ mô được thc hin bi NHTW  thông qua vic sdng hthng các công cụ để tác động ti lượng tiền lưu thông (hoặc lãi sut) trong nn kinh tế nhằm  đạt được các mc tiêu kinh tế ca quốc gia như bình ổn giá cả, tăng trưởng kinh tế, công ăn việc làm và các mc tiêu khác.

Công tác điều hành chính sách tiền tệ của NHTW nhằm điều chỉnh nền kinh tế bao gồm hai giai đoạn, tuy tách biệt nhưng có mối quan hệ mật thiết, trước tiên là hành vi phản ứng của NHTW trước những sự biến động của mục tiêu (thông qua sử dụng các công cụ chính sách tiền tệ) và tiếp đó là quá trình truyền tải những thay đổi trong công cụ tới các mục tiêu CSTT (bao gồm mục tiêu hoạt động, mục tiêu trung gian, và mục tiêu cuối cùng). Nội dung sau đây tập trung vào phân tích các mục tiêu của chính sách tiền tệ, các công cụ chính sách tiền tệ, và các kênh truyền tải CSTT.

Khái niệm chính sách tiền tệ

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.