Hướng dẫn

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Luận Án Tiến Sĩ.com mời các bạn tham khảo mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018 trong bài viết này.

Bản đăng ký cá nhân dùng cho cán bộ đảng viên và không phải đảng viên cùng những gợi ý để viết đăng ký.

ĐẢNG BỘ ……………..

CHI BỘ ………………………

*

ĐẢNG CỘNG SẢN VIỆT NAM

 ……………, ngày … tháng 2 năm 20…

BẢN ĐĂNG KÝ CÁ NHÂN

thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị

về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức,

phong cách Hồ Chí Minh năm 20…

(theo Kế hoạch số …-KH/ĐU ngày … tháng … năm 20… của Đảng ủy)

Họ và tên: ……………………………………….Sinh năm: ……………

Chức vụ Đảng:

Chức vụ chính quyền:

Đơn vị công tác:

Chi bộ:

Thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW ngày 15/5/2016 của Bộ Chính trị về đẩy mạnh việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 20… Bản thân đăng ký học tập nội dung cụ thể như sau:

1. Về tư tưởng chính trị:

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

2. Phẩm chất đạo đức, lối sống

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

3. Về thực hiện chức trách, nhiệm vụ được giao (Liên hệ các biểu hiện cụ thể trong công tác và trong sinh hoạt như: sự tận tụy, tâm huyết, trách nhiệm, chống quan liêu, lợi dụng chức trách, quyền hạn, các “bệnh”: kéo bè, kéo cánh, nói một đằng, làm một nẻo, nói, hứa mà không làm; xây dựng lối sống thẳng thắn, trung thực, bảo vệ đường lối, quan điểm của Đảng, tôn trọng, thực hiện nghiêm chính sách, luật pháp của Nhà nước,…)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

4. Xác định nội dung đột phá để phấn đấu thực hiện (Nhằm làm chuyển biến rõ nét trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh phù hợp với cá nhân nên chọn lựa nội dung gắn với nhiệm vụ được giao), cụ thể như:

(1) Tích cực nghiên cứu, học tập và tham gia tuyên truyền chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật của Nhà nước, nâng cao bản lĩnh chính trị, tuyệt đối trung thành, kiên định mục tiêu, lý tưởng cách mạng của Đảng;

(2) Đổi mới phương thức lãnh đạo, phong cách làm việc, tác phong công tác, nhất là phong cách gần dân, tôn trọng dân, có trách nhiệm với dân, sâu sát cơ sở;

(3) Không ngừng tu dưỡng, rèn luyện đạo đức trong sáng, gương mẫu, khiêm tốn, giản dị, chống bệnh thành tích, hình thức;

(4) Thực hành tiết tiệm, chống lãng phí, tiêu cực, quan liêu, tham nhũng;

(5) Phát huy dân chủ, tăng cường đoàn kết, thực hiện nghiêm túc nguyên tắc “tập trung dân chủ”, thực hiện tốt “tự phê bình và phê bình” theo tinh thần Nghị quyết Trung ương 4 khóa XI và khóa XII của Đảng.

6) Nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động, tích cực, quyết liệt trong công việc, nói đi đôi với làm.

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

5. Phương hướng phấn đấu, làm theo (Những nội dung gắn với nhiệm vụ được giao, nhất là trong tinh thần, trách nhiệm, thái độ về xây dựng phong cách, tác phong công tác của người đứng đầu, của cán bộ đảng viên)

…………………………………………………………………………………

…………………………………………………………………………………

Trên đây là Bản đăng ký cá nhân trong thực hiện Chỉ thị 05-CT/TW năm 20…

Người đăng ký

Chúng tôi đã giới thiệu tới các bạn bản đăng ký học tập và làm theo tấm gương 2018 theo chỉ thị 05, bản đăng ký thực hiện chỉ thị 05.

Hoặc các bạn có thể tham khảo thêm Mẫu Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh chi tiết tại đây hoặc tại mẫu Bản đăng ký cá nhân học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh

Chúc các bạn công tác tốt!

Mẫu đăng ký học tập và làm theo tấm gương đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh năm 2018

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *