Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam (Agribank), tiền thân là Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam đƣợc thành lập ngày 26/3/1988 theo Nghị định số 53/HĐBT của Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Chính phủ) về việc thành lập các ngân hàng chuyên doanh, với hoạt động trong lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn.

Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp hình thành trên cơ sở tiếp nhận từ NHNN: tất cả các Chi nhánh NHNN huyện, Phòng Tín dụng Nông nghiệp, Quỹ tiết kiệm tại các Chi nhánh NHNN tỉnh, thành phố.

Ngày 14/11/1990, trƣớc xu hƣớng phát triển mô hình ngân hàng đa năng, Chủ tịch Hội đồng Bộ trƣởng (nay là Thủ tƣớng Chính phủ) ký Quyết định số 400/CT thành lập Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thay thế Ngân hàng Phát triển Nông nghiệp Việt Nam. Ngân hàng Nông nghiệp là NHTM đa năng, hoạt động chủ yếu trên lĩnh vực nông nghiệp, nông thôn, là một pháp nhân, hạch toán kinh tế độc lập, tự chủ, tự chịu trách nhiệm về hoạt động của mình trƣớc pháp luật.

Trong thời gian này, bên cạnh nhiệm vụ chính là đầu tư vào thị trường nông nghiệp và phát triển nông thôn thông qua hoạt động cho vay thông thường, Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam còn quản lý Quỹ cho vay ưu đãi hộ nghèo, sau đổi tên thành Ngân hàng Phục vụ Ngƣời ngh o. Đây thực chất là bộ phận tác nghiệp của Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam tồn tại và phát triển mạnh vì mục tiêu xóa đói giảm nghèo, không vì mục đích lợi nhuận, thực hiện bảo toàn vốn ban đầu, phát triển vốn, bù đắp chi phí. Ngày 04/10/2002, Thủ tƣớng Chính phủ đã ban hành Quyết định số 131/2002/QĐ-TTg thành lập Ngân hàng Chính sách Xã hội trên cơ sở Ngân hàng Phục vụ Ngƣời nghèo. Từ 01/01/2003 Ngân hàng Phục vụ Ngƣời ngh o đã chuyển thành Ngân hàng Chính sách Xã hội, tách khỏi Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam.

Ngày 15/11/1996, đƣợc Thủ tƣớng Chính phủ ủy quyền, Thống đốc NHNN Việt Nam ký Quyết định số 280/QĐ-NHNN đổi tên Ngân hàng Nông nghiệp Việt Nam thành Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam.

Agribank có trụ sở đặt tại số 2 Láng Hạ, Ba Đình, Hà Nội, là một NHTM quốc doanh lớn nhất Việt Nam, là doanh nghiệp Nhà nƣớc hạng đặc biệt với thời hạn hoạt động là 99 năm, hoạt động theo mô hình Tổng công ty 90, trên cơ sở Luật các TCTD và chịu sự quản lý trực tiếp của NHNN Việt Nam. Với tên gọi mới, ngoài chức năng của một NHTM, Agribank đƣợc xác định thêm nhiệm vụ đầu tƣ phát triển đối với khu vực nông thôn thông qua việc mở rộng đầu tƣ vốn trung, dài hạn để xây dựng cơ sở vật chất kỹ thuật cho sản xuất nông, lâm nghiệp, thủy hải sản góp phần thực hiện thành công sự nghiệp công nghiệp hóa – hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn.

Năm 2011, thực hiện Quyết định số 214/QĐ-NHNN, ngày 31/01/2011 của Thống đốc NHNN, Agribank chuyển đổi hoạt động sang mô hình Công ty Trách nhiệm h  u hạn một thành viên do Nhà nước làm chủ sở h  u 100% vốn điều lệ.

Với những thành tựu và kết quả tích tụ trong 27 năm qua, thế và lực của Agribank đã đƣợc nâng lên một tầm cao mới. Agribank ngày càng khẳng định vai trò chủ lực trên thị trƣờng tài chính trong nƣớc; đóng góp tích cực cho sự nghiệp phát triển kinh tế, tăng cƣờng mối đoàn kết công – nông, củng cố hệ thống chính trị; có ý thức và trách nhiệm cao trong việc chống lạm phát, thực thi chính sách tiền tệ quốc gia. Với sự nỗ lực bền bỉ, kiên trì phấn đấu, năng động, sáng tạo, Agribank đã đƣợc Đảng, Nhà nƣớc, Chính phủ, Ngành ngân hàng trao tặng nhiều phần thƣởng cao quý. Đó không chỉ là sự ghi nhận, tuyên dƣơng, mà còn là niềm động viên, khích lệ của Đảng, Nhà nƣớc và nhân dân đối với đội ngũ cán bộ nhân viên Agribank hăng hái vƣơn lên, làm việc hết mình, cống hiến cho đất nƣớc, cho Ngành và cho sự nghiệp Cách mạng.

Lịch sử hình thành và phát triển của Ngân hàng Nông nghiệp và Phát triển Nông thôn Việt Nam

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.