Vai trò của chiến lược trách nhiệm xã hội đối với DNNVV

Vai trò của chiến lược trách nhiệm xã hội đối với DNNVV

Nhìn lại lịch sử, trách nhiệm xã hội được khởi xướng ở Bắc Mỹ và Tây Âu và gắn liền với doanh nghiệp quy mô lớn họat động toàn cầu, các tập đoàn đa quốc gia, xuyên quốc gia nhằm hướng đến sự phát triển bền vững của các doanh nghiệp. Mặc dù vậy, Lepoutre và Heene (2006) cho rằng trách nhiệm xã hội là cần thiết đối với tất cả doanh nghiệp, không phân biệt quy mô và ngành nghề.

Thực tiễn cho thấy chiến lược trách nhiệm xã hội có ảnh hưởng to lớn đối với sự phát triển của DNNVV trên nhiều phương diện (Jenkins, 2006). Do đó, chiến lược trách nhiệm xã hội là cần thiết đối với DNNVV trên những phương diện sau đây.

👉👉👉Xem thêm: Khái niệm trách nhiệm xã hội

Ngày  càng  nhiều  các  bằng  chứng  cho  thấy  chiến  lược  trách nhiệm xã hội giúp DNNVV nâng cao sức cạnh tranh (Mandl, 2009). Thực tiễn ở các quốc gia cho thấy trách nhiệm xã hội tác động đến năng lực cạnh tranh của DNNVV theo nhiều cách: cải thiện quy trình sản xuất hoặc/và cải tiến sản phẩm, sự thỏa mãn và sự trung thành khách hàng cao hơn, động lực và sự gắn bó người lao động cao hơn, hình ảnh doanh nghiệp tốt hơn, tiết kiệm chi phí và tăng tỷ suất lợi nhuận do sử dụng hiệu quả hơn nguồn lực (ví dụ xem nghiên cứu ở châu Âu của Mandl, 2009; nghiên cứu tại Italia của Leonardi, 2011). Ở góc độ khác xem xét chuỗi giá trị toàn cầu, trách nhiệm xã hội giúp doanh nghiệp có sức cạnh tranh bền vững trong chuỗi (ví dụ trường hợp Đan Mạch của Jorgensen & Knudsen, 2006).

Udayasnakar (2008) cho rằng có bằng chứng cho thấy chiến lược trách nhiệm xã hội giúp DNNVV tạo nên lợi thế dựa trên khác biệt hóa và tăng lợi thế để tiếp cận nguồn lực. Vyakarnam và cộng sự (1997) cho rằng DNNVV thực hiện trách nhiệm xã hội nhằm cải thiện uy tín, hình ảnh và tăng sự tự tin cũng như sự trung thành. Điều này có thể duy trì sự ổn định lực lượng lao động và mối quan hệ với các tổ chức tài chính (Murillo & Lozano, 2006). Nghiên cứu về  trách nhiệm môi trường của DNNVV, Masurel (2006) cho rằng động lực chính xuất phát từ nắm bắt cơ hội thị trường hoặc/và chấp hành luật pháp.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa và hội nhập, chiến lược trách nhiệm xã hội có vai trò quan trọng đối với sự phát triển của doanh nghiệp. Trước hết, bởi lẽ các tiêu chuẩn trách nhiệm xã hội đang trở thành một trong những điều kiện trong buôn bán thương mại. Đối với các doanh nghiệp, đó là các luật chơi mới, bắt buộc doanh nghiệp phải áp dụng và triển khai trách nhiệm xã hội nếu muốn đi xa hơn. Trong những ngành có đặc trưng bởi chuỗi cung ứng toàn cầu do khách hàng dẫn dắt như ngành may thì chiến lược trách nhiệm xã hội càng có ý nghĩa quan trọng.  Các DNNVV cần có trách nhiệm xã hội để tìm và duy trì chỗ đứng trong chuỗi cung ứng toàn cầu. Hay nói cách khác, trách nhiệm xã hội chính là “giấy thông hành” đi vào thị trường thế giới của doanh nghiệp ngành may.

Nói tóm lại, vai trò của chiến lược trách nhiệm xã hội ngày càng thể hiện rõ  đối với các DNNVV. Điều này càng trở nên quan trọng khi mà DNNVV ngày càng đóng góp nhiều hơn vào sự phát triển kinh tế của các quốc gia. Theo nghĩa đó ảnh hưởng của DNNVV tới xã hội ngày càng được cộng đồng quan tâm và điều này cũng tạo sức ép đối với DNNVV thực hiện trách nhiệm xã hội.

Vai trò của chiến lược trách nhiệm xã hội đối với DNNVV

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *