Khái niệm cán cân thương mại

Khái niệm cán cân thương mại

Cán cân thương mại (CCTM) ghi chép các giao dịch mua bán hàng hóa hữu hình giữa người cư trú và người không cư trú, bao gồm hai hoạt động là xuất khẩu và nhập khẩu. Khi XK hàng hóa, dòng tiền từ ngoài chảy vào quốc gia, tăng nguồn cung ngoại tệ cho nền kinh tế. Ngược lại, khi NK hàng hóa, dòng tiền chảy ra ngoài quốc gia, tăng cầu ngoại tệ trong nền kinh tế.

Trên thực tế, đối với mọi quốc gia, CCTM đóng vai trò quan trọng nhất trong cán cân vãng lai, thậm chí trong đa số các nghiên cứu, báo cáo, CCTM được sử dụng thay thế cho cán cân vãng lai. CCTM thể hiện sức sản xuất, tiêu thụ và cung ứng hàng hóa của một quốc gia cho phần còn lại của thế giới. Bên cạnh đó, dựa vào CCTM có thể đánh giá được mức độ phụ thuộc kinh tế vào các đối tác thương mại của đất nước. Theo cơ cấu các mặt hàng trong CCTM sẽ chỉ ra được tính bền vững trong hoạt động XNK.

Phụ thuộc vào mối tương quan giữa XK và NK mà CCTM tồn tại dưới 3 trạng thái:

– Cán cân thương mại thặng dư: XK lớn hơn NK (tình trạng xuất siêu);

– Cán cân thương mại thâm hụt: XK nhỏ hơn NK (tình trạng nhập siêu);

– Cán cân thương mại cân bằng: XK bằng NK.

Khái niệm cán cân thương mại

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *