Khái niệm chi ngân sách nhà nước

Khái niệm chi ngân sách nhà nước

 Có thể hiểu: Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối và sử dụng quỹ ngân sách nhà nước theo nguyên tắc không hoàn trả trực tiếp nhằm trang trải cho chi phí bộ máy Nhà nước và thực hiện các chức năng kinh tế – xã hội của Nhà nước [49].

Chi ngân sách nhà nước là quá trình phân phối lại các nguồn tài chính đã được tập trung vào ngân sách nhà nước và đưa chúng đến các mục đích sử dụng. Chính vì thế, chi ngân sách nhà nước là những công việc cụ thể, không chỉ dừng lại trên các định hướng, mà phải phân bổ cho từng mục tiêu, từng hoạt động và từng công việc thuộc chức năng của Nhà nước.

Xem thêm: Nội dung quản lý chi ngân sách nhà nước trong đầu tư xây dựng cơ bản

Chi ngân sách nhà nước bao gồm 2 quá trình: Quá trình phân phối và quá trình sử dụng.

Quá trình phân phối: Là quá trình cấp phát kinh phí từ ngân sách nhà nước để hình thành các loại quĩ trước khi đưa vào sử dụng.

Quá trình sử dụng: là quá trình trực tiếp chi dùng khoản tiền cấp phát từ ngân sách nhà nước mà không trải qua việc hình thành các loại quĩ trước khi đưa vào sử dụng. Chẳng hạn: Việc chi dùng quĩ ngân sách nhà nước cho đầu tư xây dựng cơ bản, hoặc các chương trình kinh tế mục tiêu…

Khái niệm chi ngân sách nhà nước

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

2 thoughts on “Khái niệm chi ngân sách nhà nước

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *