Kinh tếQuản lý côngTin chuyên ngành

Quy trình cấp phát, thanh toán các khoản chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc

1. Kiểm tra, kiểm soát trước khi cấp phát, thanh toán

– Khi có nhu cầu chi tiêu, đơn vị sử dụng Ngân sách gửi KBQG nơi giao dịch hồ sơ, tài liệu, chứng từ có liên quan theo quy định.

– Cán bộ kiểm soát chi ngân sách nhà nước tiếp nhận hồ sơ, chứng từ chi của đơn vị gửi đến; thực hiện kiểm tra, kiểm soát các khoản chi theo nội dung quy định, báo cáo trưởng phòng xem xét và trình Thủ trưởng KBQG duyệt.

– Thủ trưởng KBQG xem xét kết quả kiểm tra, kiểm soát của các bộ phận nghiệp vụ kiểm soát chi và quyết định cấp phát, thanh toán hoặc từ chối cấp phát, thanh toán.

– Căn cứ vào duyệt cấp tạm ứng hoặc duyệt cấp thanh toán của Thủ trưởng KBQG và giấy rút hạn mức kinh phí do đơn vị sử dụng Ngân sách lập, bộ phận kế toán thanh toán KBQG làm thủ tục cấp tạm ứng hoặc thanh toán cho đơn vị và hạch toán vào tài khoản tạm ứng hoặc thực chi NSNN.

2. Cấp phát, thanh toán

2.1. Cấp phát tạm ứng :

a). Trình tự, thủ tục tạm ứng :

– Đơn vị sử dụng kinh phí Ngân sách lập 3 liên giấy đề nghị tạm ứng theo mẫu đã định gửi KBQG kèm theo các hồ sơ, tài liệu quy định.

– KBQG kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ theo quy định, nếu đủ điều kiện thì duyệt cấp phát tạm ứng cho đơn vị.

– Căn cứ giấy đề nghị tạm ứng đã được thủ trưởng KBQG duyệt kèm theo giấy rút hạn mức kinh phí, ủy nhiệm chi, séc…, kế toán KBQG làm thủ tục tạm ứng cho đơn vị; ghi giảm hạn mức kinh phí của đơn vị theo đúng mục chi đã tạm ứng và hạch toán tạm ứng chi NSNN.

Xử lý 3 liên giấy đề nghị tạm ứng được duyệt như sau :

+ 1 liên đơn vị sử dụng Ngân sách lưu

+ 1 liên bộ phận kế toán thanh toán lưu

+ 1 liên bộ phận kiểm tra, kiểm soát lưu cùng các hồ sơ

b). Thanh toán tạm ứng

– Sau khi đã thực hiện chi, đơn vị sử dụng NS lập 3 liên giấy đề nghị thanh toán tạm ứng (theo mẫu) kèm theo các hồ sơ, cứng từ chi có liên quan như đã quy định gửi KBQG để thanh toan số đã tạm ứng sang cấp phát thanh toán.

– Căn cứ giấy đề nghị thanh toán kèm theo hồ sơ, chứng từ có liên quan và báo cáo thực chi của đơn vị, bộ phận kiểm soát chi kiểm tra, kiểm soát, nếu đủ điều kiện quy định thì trình Thủ trưởng KBQG duyệt cấp phát thanh toán cho đơn vị và thu hồi tạm ứng (nếu có), cụ thể như sau :

+ Nếu số duyệt cấp phát thanh toán lớn hơn số đã cấp phát tạm ứng, KBNN sẽ cấp bổ sung số chênh lệch thiếu. Đơn vị lập giấy rút hạn mức kinh phí để được thanh toán số chênh lệch bổ sung .

+ Nếu số cấp phát thanh toán nhỏ hơn số đã cấp tạm ứng, KBQG duyệt cấp thanh toán số được thanh toán. Số đã tạm ứng chưa thanh toán sẽ được giảm trừ vào só cấp tạm ứng đợt sau về mục đích chi đó.

– Xử lý 3 liên giấy đề nghị thanh toán được duyệt như sau :

+ 1 liên đơn vị sử dụng Ngân sách lưu.

+ 1 liên bộ phận kế toán thanh toán lưu.

+ 1 liên bộ phận kiểm soát chi lưu cùng các hồ sơ.

– Căn cứ vào duyệt cấp thanh toán của Thủ trưởng KBQG kèm theo các chứng từ như giấy rút hạn mức kinh phí, Séc, Ủy nhiệm chi…kế tóan thanh toán KBNN hạch toán chuyển từ tạm ứng sang cấp phát thanh toán NSNN số thực tế được cấp phát.

– Tất cả các khoản tạm ứng trong năm phải được thanh toán trong năm ngân sách. Trường hợp đến cuối năm ngân sách nếu chưa thanh toán hết số tạm ứng, đơn vị có trách nhiệm thanh toán trong thời gian chỉnh lý quyết toán. Sau thời gian chỉnh lý, các khoản tạm ứng chưa được thanh toán, KBQG tổng hợp báo cáo cơ quan tài chính sử lý.

2. Cấp phát thanh toán

– Khi có nhu cầu cấp phát, thanh toán các khoản chi NSNN, đơn vị sử dụng kinh phí ngân sách lập 3 liên giấy đề nghị thanh toán gửi kèm theo các hồ sơ, tài liệu, chứng từ thanh toán theo quy định đến KBQG.

– KBQG kiểm tra, kiểm soát các hồ sơ, chứng từ, điều kiện chi theo quy định, nếu đủ điều kiện thì duyệt cấp phát thanh toán cho đơn vị.
– Căn cứ vào duyệt cấp phát thanh toán của Thủ trưởng KBQG kèm theo giấy rút hạn mức kinh phí, hồ sơ, chứng từ, kế toán KBQG thanh toán trực tiếp cho đơn vị cung cấp hàng hóa, dịch vụ hoặc cấp qua đơn vị và hạch toán thực chi NSNN đồng thời ghi giảm hạn mức kinh phí của đơn vị.

– Xử lý 3 liên giấy đề nghị thanh toán được duyệt như sau :

+ 1 liên đơn vị sử dụng ngân sách lưu.

+ 1 liên bộ phận kế toán thanh toán lưu.

+ 1 liên bộ phận kiểm soát chi lưu cùng các hồ sơ.

3. Phương thức thanh toán, chi trả một số khoản chi Ngân sách Nhà nước

3.1. Đối với các khoản chi Ngân sách Nhà nước cho các dự án do Kho bạc Quốc gia quản lý

a). Chuyển vốn cho các chương trình, dự án Đối với vốn cấp phát :

– Căn cứ hạn mức kinh phí do Bộ Tài chính thông báo, dự toán năm được duyệt và tiến độ thực hiện của dự án, KBQG Trung ương phân phối hạn mức kinh phí chi tiết cho từng dự án (đối với dự án do Bộ, ngành ở Trung ương quản lý), cho từng địa phương (đối với dự án do địa phương quản lý).

– Đối với dự án do địa phương quản lý, KBQG tỉnh, thành phố căn cứ vào dự toán năm được duyệt, hạn mức kinh phí được KBQGTW phân phối, thực hiện phân bổ hạn mức kinh phí cho từng dự án.
Trường hợp KBQG tỉnh, thành phố giao nhiệm vụ cho KBQG quận, huyện trực tiếp cấp phát và cho vay, KBQG tỉnh, thành phố thực hiện phân phối hạn mức kinh phí cho KBQG quận, huyện theo nguyên tắc nêu trên.

Đối với vốn cho vay :

Phương thức chuyển vốn từ KBNN cấp trên về KBQG cấp dưới qua thanh toán liên Kho bạc theo quy định hiện hành.

b). Cấp phát và cho vay

– Căn cứ vào dự toán NSNN được cơ quan có thẩm quyền duyệt, hạn mức kinh phí do KBQG cấp trên thông báo, hồ sơ chứng từ cấp phát do đơn vị gửi đến, KBQG kiểm tra, kiểm soát, thực hiện cấp phát theo chế độ quy định.

– Việc cho vay, quản lý vốn vay, thu hồi nợ gốc, lãi được thực hiện theo cơ chế hiện hành.

3.2. Chi ngoại tệ

a). Chi bằng ngoại tệ từ quỹ ngoại tệ tập trung

Đối với các khoản chi bằng ngoại tệ được Bộ Tài chính cấp trực tiếp:

– Căn cứ yêu cầu chi ngoại tệ của Bộ Tài chính, kế toán KBQGTW lập giấy đề nghị chi ngoại tệ gửi Ngân hàng ngoại thương nơi mở tài khoản yêu cầu trích tài khoản tiền gửi ngoại tệ thanh toán cho đối tượng được hưởng; đồng thời căn cứ lệnh chi iền của Bộ Tài chính bằng nội tệ kế toán hạch toán thực chi NSNN bằng nội tệ.
– Khi nhận được giấy báo nợ của Ngân hàng, kế toán hạch toán giảm quỹ ngoại tệ tập trung.

b). Đối với các khỏan chi bằng ngoại tệ của các đơn vị sử dụng NSNN :

Căn cứ duyệt chi ngoại tệ của Bộ Tài chính, và giấy rút hạn mức kinh phí của đơn vị sử dụng Ngân sách, KBQG nơi đơn vị mở tài khỏan cấp tạm ứng để đơn vị mua lại ngoại tệ từ quỹ ngoại tệ tập trung và hạch toán tạm ứng chi NSNN theo tỷ giá hạch toán.

Căn cứ vào duyệt chi ngoại tệ của Bộ Tài chính và các chứng từ thanh toán ( séc, Ủy nhiệm chi…), kế toán tại KBQGTW lập giấy đề nghị chi ngoại tệ gửi Ngân hàng Ngoại thương nơi mở tài khoản yêu cầu trích tài khoản ngoại tệ thanh toán cho đối tượng được hưởng.

Khi nhận được giấy báo nợ của ngân hàng, kế toán tại KBQGTW ghi giảm quỹ ngoại tệ tập trung.

– Sau khi chi, đơn vị sử dụng Ngân sách gửi các hồ sơ, chứng từ chi đến KBNN nơi mở tài khoản để làm thủ tục chuyển từ tạm ứng sang thực chi ngân sách theo quy định.

Đối với các khoản chi NSNN bằng nội tệ để mua ngoại tệ ngân hàng

Khi quỹ ngoại tệ tập trung không đủ ngoại tệ để thanh toán ( đối với NSTW) và đối với các khoản chi bằng ngoại tệ của ngân sách địa phương : căn cứ dự toán NSNN được duyệt, hạn mức chi của cơ quan có thẩm quyền và yêu cầu chi của đơn vị, KBQG cấp tạm ứng cho đơn vị sử dụng ngân sách bằng nội tệ theo tỷ giá bán ngoại tệ của Ngân hàng tại thời điểm chi để đơn vị trực tiếp mua ngoại tệ của Ngân hàng.

Sau khi mua ngoại tệ, đơn vị có trách nhiệm thanh toán với KBQG số đã tạm ứng.

4. Xác định số thực chi Ngân sách Nhà nước qua Kho bạc

– Hàng tháng, quý, năm các đơn vị sử dụng ngân sách gửi báo cáo chi ngân sách Nhà nước đến Kho bạc Quốc gia nơi mở tài khoản để xác nhận số thực chi NSNN qua Kho bạc.

– Cán bộ kiểm soát chi ngân sách Nhà nước thuộc các bộ phận kiểm soát chi phối hợp với bộ phận kế toán thanh toán kiểm tra, đối chiếu với số liệu đã cấp phát, thanh toán cho đơn vị, báo cáo trưởng phòng, trình thủ trưởng Kho bạc Quốc gia xác nhận số thực chi qua Kho bạc trên báo cáo chi của đơn vị.

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *