Kinh tếTin chuyên ngành

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Tăng trưởng kinh tế là sự gia tăng thu nhập hay sản lượng được tính cho toàn bộ nền kinh tế trong một khoảng thời gian nhất định, thường là một năm. Khi nghiên cứu quá trình tăng trưởng, cần xem xét cả về số lượng và chất lượng của tăng trưởng. Để tăng trưởng kinh tế bền vững, cần chú trọng tới tất cả các thành tố về kinh tế, xã hội và môi trường. Tăng trưởng về lượng nhưng không được duy trì ổn định và không đi đôi với cải thiện về phúc lợi thì mục tiêu phát triển cũng không đạt được.

Các nghiên cứu hiện đại chia các nhân tố ảnh hưởng đến tăng trưởng kinh tế thành hai nhóm: nhóm các nhân tố kinh tế và nhóm các nhân tố phi kinh tế.

Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trưởng kinh tế, về phía tổng cung, gồm 4 nhân tố chủ yếu: vốn, lao động, tài nguyên đất đai, và công nghệ kỹ thuật. Các nhân tố kinh tế tác động đến tăng trưởng kinh tế, về phía tổng cầu, bao gồm chi cho tiêu dùng cá nhân, chi tiêu của Chính phủ, chi cho đầu tư và chi tiêu qua hoạt động xuất nhập khẩu.

Nhóm các nhân tố phi kinh tế bao gồm nhân tố chính trị, xã hội, thể chế … Các nhân tố này góp phần tạo nên hành lang pháp lý và môi trường cho các nhà Đầu tư, tạo điều kiện để đổi mới cơ cấu và công nghệ sản xuất phù hợp với những điều kiện thực tế, làm gia tăng tốc độ tăng trưởng kinh tế.

Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

One thought on “Khái niệm về tăng trưởng kinh tế

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *