Quá trình triển khai Basel II của 10 ngân hàng thí điểm Basel II thời gian qua

Quá trình triển khai Basel II của 10 ngân hàng thí điểm Basel II thời gian qua

Thời gian qua cùng với quá trình hội quốc tế về kinh tế và tài chính, hoạt động kinh doanh của các ngân hàng ngày càng phức tạp, sản phẩm, dịch vụ luôn đổi mới đi kèm với nhiều loại rủi ro khác nhau, các ngân hàng đã có sự chuyển biến tích cực về nhận thức đối với vai trò, tác động của việc triển khai Basel II nhằm phát triển ngân hàng theo các chuẩn mực, thông lệ quốc tế về an toàn vốn và quản trị rủi ro. Do đó, mặc dù đang tiếp tục tập trung nguồn lực thực hiện tái cơ cấu, xử lý nợ xấu theo Đề án 254, Đề án 1058 và Nghị quyết 42 của Quốc hội về xử lý nợ xấu, 10 ngân hàng thí điểm Basel II (và một số ngân hàng tự nguyện khác) đã thể hiện rõ sự quyết tâm thực hiện Basel II thông qua những kế hoạch hành động cụ thể nhằm thay đổi, kiện toàn cơ cấu tổ chức, nâng cao năng lực quản trị điều hành, quản lý rủi ro, đáp ứng đầy đủ yêu cầu về vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II. 10 ngân hàng thí điểm Basel II đã:

(i) Thành lập Ban Quản lý dự án triển khai Basel II (PMO) với vai trò đầu mối điều phối việc triển khai Basel II giữa các đơn vị, bộ phận trong ngân hàng để thực hiện các dự án liên quan tới Basel II, ban hành văn bản quy định chức năng, nhiệm vụ và trách nhiệm của PMO cũng như các bộ phận liên quan;

(ii) Thực hiện phân tích đánh giá chênh lệch thực trạng hiện tại (về quản trị, dữ liệu, công nghệ thông tin, quy trình quản lý rủi ro,…) so với yêu cầu của Basel II theo hướng dẫn của NHNN để từ đó xây dựng kế hoạch tổng thể (Master Plan) nhằm thu hẹp chênh lệch và đáp ứng được yêu cầu về cơ sở dữ liệu, hạ tầng công nghệ IT;

Xem thêm: Thực trạng áp dụng Basel II tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

(iii) Thực hiện QIS (2 lần) đối với Thông tư 41 (để các ngân hàng làm quen với việc tính toán vốn theo phương pháp tiêu chuẩn của Basel II và xác định mức thay đổi tỷ lệ an toàn vốn (CAR) so với kết quả tính toán theo Thông tư 36 và 06 về các giới hạn và tỷ lệ đảm bảo an toàn của các ngân hàng, chi nhánh NHNNg) và tham gia góp ý đối với dự thảo Thông tư quy định về hệ thống kiểm soát nội bộ;

(iv) Gấp rút triển khai các dự án để thu hẹp khoảng cách và đáp ứng lộ trình triển khai Basel II theo chỉ đạo của Ban chỉ đạo Basel II ngành ngân hàng. Theo đó, 10 ngân hàng thí điểm Basel II thực hiện phương pháp tiêu chuẩn từ năm 01/01/2019, sớm hơn 1 năm so với thời hạn hiệu lực của Thông tư 41 là 01/01/2020.

Quá trình triển khai Basel II của 10 ngân hàng thí điểm Basel II thời gian qua

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *