Vai trò của tài chính doanh nghiệp

Tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong hoạt động kinh doanh, các vai trò này thể hiện cụ thể như sau:

– Khai thác, thu hút vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Để có thể hoạt động được, doanh nghiệp cần có số vốn nhất định. Nhu cầu về vốn của doanh nghiệp bao gồm cả vốn dài hạn và vốn ngắn hạn. Vai trò của tài chính doanh nghiệp được thể hiện từ việc xác định chính xác nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh đến lựa chọn và tiến hành huy động vốn với các hình thức phù hợp với hiệu quả cao đảm bảo cho doanh nghiệp hoạt động liên tục và có chi phí huy động vốn tiết kiệm nhất.

– Tổ chức sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả.

Sử dụng vốn tiết kiệm và có hiệu quả là một trong những điều kiện quan trọng nhất cho sự tồn tại và phát triển của mỗi doanh nghiệp. Hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp phụ thuộc rất lớn vào việc tổ chức sử dụng vốn. Tài chính doanh nghiệp có vai trò quan trọng trong việc đánh giá và lựa chọn phương án đầu tư, trên cơ sở phân tích khả năng sinh lời và mức độ rủi ro của phương án, từ đó góp phần chọn ra phương án đầu tư tối ưu. Cũng trên cơ sở phân tích các chỉ tiêu tài chính có thể đánh giá hiệu quả sử dụng vốn, cơ cấu phân phối vốn, chỉ ra những điểm bất hợp lý cần khắc phục, giúp doanh nghiệp có biện pháp điều chỉnh, sử dụng vốn tốt hơn.

Xem thêm: Khái niệm tài chính doanh nghiệp

– Kiểm soát các hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp.

Tình hình tài chính của doanh nghiệp phản ánh tổng hợp hiệu quả hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp. Tài chính doanh nghiệp thể hiện vai trò kiểm soát chủ yếu thông qua việc phân tích, đánh giá hệ thống các chỉ tiêu tài chính. Thông qua các chỉ tiêu phân tích, nhà quản trị có thể đánh giá được thực trạng các khâu của quá trình sản xuất kinh doanh. Trên cơ sở đó, nhà quản trị có thể kịp thời phát hiện các điểm yếu, những vấn đề tồn tại vướng mắc và nguyên nhân của nó để có biện pháp khắc phục, điều chỉnh quá trình sản xuất kinh doanh nhằm đạt các mục tiêu đã đề ra.

– Thúc đẩy, phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp có quan hệ với nhiều chủ thể khác nhau như ngân hàng, các cổ đông, các đơn vị góp vốn liên doanh, các khách hàng và nhà cung cấp… Tài chính doanh nghiệp thể hiện vai trò thúc đẩy phát triển sản xuất kinh doanh trên cơ sở các chức năng của nó được vận dụng một cách tổng hợp nhằm đảm bảo lợi ích của các chủ thể trên. Như vậy, vai trò này được phát huy như thế nào còn phụ thuộc vào khả năng và điều kiện vận dụng của người quản lý tài chính. Nếu người quản lý tài chính có khả năng vận dụng tốt các chức năng của tài chính doanh nghiệp thể hiện qua việc huy động vốn, quản lý phân phối sử dụng vốn, phân phối thu nhập một cách hợp lý, đạt hiệu quả cao, phù hợp với điều kiện kinh doanh và cơ chế quản lý của nhà nước thì tài chính doanh nghiệp sẽ thể hiện được vai trò trợ giúp đắc lực trong việc phát triển hoạt động sản xuất kinh doanh.

Nguồn: Luận án tiến sĩ “Phân tích tình hình tài chính các doanh nghiệp ngành thép niêm yết ở Việt Nam

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.