Quan điểm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Quan điểm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

– Phát triển hoạt động bán lẻ phải quán triệt đường lối của Đảng, Nhà nước, chủ trương và định hướng phát triển của ngành phù hợp với quá trình phát triển KT xã hội của đất nước.

– Đảm bảo tính phát triển bền vững trong hoạt động ngân hàng bán lẻ: Quan điểm bền vững thể hiện ở việc quản trị tốt rủi ro, giữ vững thị trường đã có, phát triển và mở rộng thị trường mới, nuôi dưỡng thị trường tiềm năng, thu hút được tối đa mọi nguồn vốn trong dân cư, phát triển dịch vụ thanh toán hiện đại góp phần xã hội hóa thanh toán KDTM.

– Đảm bảo tính hài hòa giữa lợi ích của KH với lợi ích của NH và lợi ích cho toàn xã hội và nền KT. Phát triển hoạt động bán lẻ của các NH đảm bảo vừa mang lại sự thuận tiện, đáp ứng nhu cầu của KH, đặt lợi ích KH lên trên lợi ích NH để chủ động hỗ trợ KH trong quan hệ giao dịch và giải quyết sự cố. Đồng thời cũng quan tâm duy trì và phát triển tỷ trọng thu dịch vụ từ hoạt động ngân hàng bán lẻ, tuân thủ các chủ trương định hướng của Chính Phủ, Nhà nước và của Ngành vì sự phát triển chung của xã hội và nền KT.

– Các giải pháp mang tính đồng bộ: Để phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ, cần quan tâm đồng bộ đến các yếu tố có ảnh hưởng trực tiếp hay gián tiếp. Đồng thời, đảm bảo các hoạt động bán lẻ cần phải được hoàn thiện và phát triển đồng bộ với các dịch vụ NH khác.

– Phát huy tiềm năng sẵn có của các NH kết hợp khai thác tiềm năng của nền KT. Với quan điểm phát huy lợi thế về uy tín, công nghệ và nền tảng KH truyền thống, các NH cần khai thác các tiềm năng phát triển dịch vụ NH từ nền KT.

– Phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ dựa trên cơ sở hạ tầng công nghệ tiên tiến và nguồn nhân lực chất lượng cao.

Quan điểm phát triển hoạt động ngân hàng bán lẻ tại các ngân hàng thương mại Việt Nam

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.