Yêu cầu đối với hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế

Yêu cầu đối với hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế

Trong quá trình tái cơ cấu nền kinh tế, yêu cầu đối với hoàn thiện thuế TNDN bao gồm:

Thứ nhất, thuế TNDN phải góp phần tạo thu ổn định cho NSNN. Khi số thu NSNN tăng lên sẽ có tác dụng tạo nguồn lực tài chính cần thiết để Nhà nước thực hiện tài trợ cho các chương trình tái cơ cấu nền kinh tế.

Trong điều kiện hội nhập kinh tế quốc tế, thu từ hoạt động xuất khẩu, nhập khẩu có xu hướng giảm, vấn đề phải giải quyết là cần tăng thu nội địa để đáp ứng nhu cầu chi tiêu ngày càng nhiều của Nhà nước, trong đó có các nội dung chi gắn với tái cơ cấu nền kinh tế.

Thuế TNDN với đặc điểm là động viên một phần thu nhập của các tổ chức sản xuất kinh doanh cho Nhà nước, cho nên khi các doanh nghiệp hoạt động có hiệu quả, số thuế TNDN nộp cho Nhà nước ngày càng nhiều và ngược lại. Việc hoàn thiện chính sách thuế TNDN để tạo thu cho NSNN không chỉ tính đến trong ngắn hạn, mà phải tính đến cả dài hạn.

Do vậy, việc xây dựng chính sách động viên qua thuế TNDN không chỉ chú ý đến mục tiêu khai thác động viên, mà quan tâm đến nuôi dưỡng và phát triển nguồn thu.

Định hướng hoàn thiện chính sách thuế thu nhập doanh nghiệp

Thứ hai, phải đảm bảo rõ ràng, công bằng, công khai, minh bạch của chính sách thuế TNDN nhằm khuyến khích đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế. Tính rõ ràng thể hiện ở chỗ các quy định trong chính sách phải được diễn đạt một cách đơn giản, dễ hiểu, dễ áp dụng cho mọi đối tượng.

Tính công khai, minh bạch đảm bảo cho mọi người đều nắm bắt các quy định chính sách, từ đó nâng cao tính tuân thủ thuế, đồng thời củng cố lòng tin của các chủ thể, khuyến khích các chủ thể gia tăng đầu tư, góp phần thực hiện mục tiêu tái cơ cấu nền kinh tế.

Thứ ba, phải đảm bảo tính thông lệ quốc tế của chính sách thuế TNDN.

Trong bối cảnh toàn cầu hóa, khi Việt Nam đã là thành viên của các tổ chức khu vực và trên thế giới, việc hoàn thiện chính sách thuế TNDN phải đảm bảo phù hợp với thông lệ quốc tế, đáp ứng yêu cầu thực hiện các cam kết với các nước trong khu vực và với Tổ chức thương mại thế giới.

Yêu cầu đối với hoàn thiện thuế thu nhập doanh nghiệp nhằm thúc đẩy thực hiện tái cơ cấu nền kinh tế

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *