Mục tiêu quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP

Mục tiêu quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP

Trong quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng, việc xác định mục tiêu quản lý nhà nước là một trong những yếu tố trọng tâm. Mục tiêu cuối cùng khi đề cập đến vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường đề nhằm ổn định và phát triển kinh tế-xã hội nói chung. Quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng nhằm mục tiêu cuối cùng là tạo môi trường pháp lý thuận lợi cho hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, đảm bảo an toàn hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng và hệ thống các TCTD, góp phần phát triển kinh tế-xã hội. Qua khái niệm quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng, đã xác định được mục tiêu tổng quát của quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng là thúc đẩy quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng có hiệu quả, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi và đảm bảo cho quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng phát triển bền vững, cung ứng vốn tín dụng đa dạng với nhiều tiện ích, góp phần phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội. Trên cơ sở mục tiêu tổng quát, tác giả xác định các mục tiêu cụ thể sau:

Thứ nhất, thúc đẩy quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn và bền vững. Đây là mục tiêu hàng đầu của quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng. Nhà nước tạo khung pháp lý, hướng dẫn các NHTMCP triển khai các hình thức cấp tín dụng; định hướng phát triển đa dạng hình thức cấp tín dụng, điều tiết và hiệu chỉnh quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng tăng trưởng nhanh, hiệu quả, an toàn và bền vững đáp ứng nhu cầu vốn tín dụng đa dạng phục vụ nền kinh tế.

Xem thêm:  Lý luận chung về đô thị hóa

Thứ hai, phát triển đúng định hướng, đúng quy định của pháp luật đối với các hình thức cấp tín dụng, các loại và phương thức cấp tín dụng. Đây là mục tiêu cơ bản của quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng. Các cơ quan quản lý nhà nước tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các NHTMCP qua định hướng phát triển, ban hành khung pháp lý cho các NHTMCP đa dạng hóa hoạt động tín dụng. Nhà nước có chính sách khuyến khích, tạo điều kiện phát huy tính năng động, sáng tạo các NHTMCP phát triển hoạt động tín dụng đa dạng. Đồng thời, điều tiết quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụnghoạt động tín dụng theo đúng định hướng và thực thi đúng các quy định pháp luật về đa dạng hóa hoạt động tín dụng.

Thứ ba, đảm bảo công bằng, minh bạch và hài hòa lợi ích trong quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng. Mục tiêu này đảm bảo công bằng, minh bạch và hài hòa lợi ích của các NHTMCP, của KH và lợi ích chung của nền kinh tế. Đảm bảo công bằng về các điều kiện và minh bạch về thông tin trong khuôn khổ pháp luật, góp phần thực hiện đúng định hướng và đúng quy định của pháp luật, tạo sự lành mạnh, ổn định lâu dài, thúc đẩy tăng trưởng nhanh, hiệu quả  và bền vững quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng. Trên cơ sở đó sẽ đảm bảo hài hòa được lợi ích chung và lợi ích của các bên tham gia quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng.

Mục tiêu quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *