Khái niệm quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng TMCP

Khái niệm quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng TMCP

Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP có liên quan đến Quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng và Quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng là một nội dung trong Quản lý nhà nước về kinh tế trong lĩnh vực ngân hàng. Do vậy, cần tìm hiểu khái niệm Quản lý nhà nước về kinh tế. Theo đó,“ Quản lý nhà nước về kinh tế là sự tác động có tổ chức và bằng pháp quyền của Nhà nước lên nền kinh tế quốc dân nhằm sử dụng có hiệu quả nhất các nguồn lực kinh tế trong và ngoài nước, các cơ hội có thể có, để đạt được các mục tiêu phát triển kinh tế đất nước đã đặt ra, trong điều kiện hội nhập và mở rộng giao lưu quốc tế” [34, tr.21];

Các trường phái kinh tế khác nhau đều đưa ra vai trò của nhà nước trong nền kinh tế thị trường, Nhà nước can thiệp vào nền kinh tế bằng pháp luật, chính sách và các công cụ Quản lý nhà nước khác nhằm mục tiêu ổn định và phát triển kinh tế-xã hội. Với khái niệm Quản lý nhà nước về kinh tế cho thấy cần có Nhà nước với tư cách là chủ thế của nền kinh tế và Nhà nước thực hiện chức năng quản lý kinh tế là nhu cầu khách quan để tác động, định hướng, điều tiết về kinh tế nhằm đạt được các mục tiêu của Nhà nước đã lựa chọn [34, tr.21]. Bên cạnh, thực chất của quản lý kinh tế vĩ mô là quá trình thiết kế mục tiêu quản lý và căn cứ vào đó mà sử dụng công cụ quản lý hiện hữu và phương pháp quản lý thích hợp để điều tiết sự vận hành của nền kinh tế theo quỹ đạo và mục tiêu đã định [34, tr.105].

Vận dụng khái niệm Quản lý nhà nước về kinh tế vào hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, Quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng là sự tác động có tổ chức, có định hướng và mang tính quyền lực Nhà nước của các cơ quan Quản lý nhà nước đến hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng bằng những phương pháp và công cụ Quản lý nhà nước nhằm thúc đẩy hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng có hiệu quả, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng phát triển và đảm bảo an toàn hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng, góp phần phát triển kinh tế-xã hội.

Quản lý nhà nước về đa dạng hoá hoạt động tín dụng của các NHTMCP là nội dung liên quan mật thiết đến Quản lý nhà nước về hoạt động tiền tệ, tín dụng ngân hàng. Vận dụng các khái niệm trên và dựa vào phương hướng đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP, Quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP có thể hiểu là sự tác động có tổ chức, có định hướng và mang tính quyền lực Nhà nước của các cơ quan Quản lý nhà nước bằng những phương pháp và công cụ Quản lý nhà nước đến quá trình phát triển các hình thức cấp tín dụng, phát triển các loại và phương thức trong từng hình thức cấp tín dụng của các NHTMCP, nhằm thúc đẩy quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng có hiệu quả, tạo mọi điều kiện, môi trường thuận lợi và đảm bảo cho quá trình đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các NHTMCP phát triển bền vững, cung ứng vốn tín dụng đa dạng với nhiều tiện ích, góp phần phục vụ tốt các mục tiêu phát triển kinh tế-xã hội.

Khái niệm quản lý nhà nước về đa dạng hóa hoạt động tín dụng của các ngân hàng TMCP

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai.