Kế toánTài Chính - Ngân HàngTin chuyên ngành

Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức, hoạt động kiểm toán nội bộ tại Agribank

Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức, hoạt động kiểm toán nội bộ tại Agribank

Trƣớc tình hình cạnh tranh gay gắt giữa các ngân hàng nhƣ hiện nay, Agribank phải cải cách đổi mới toàn diện, để nâng cao năng lực cạnh tranh, đứng vững và phát triển an toàn trong nền kinh tế hội nhập quốc tế. Một trong những yêu cầu cấp bách nhất trong công cuộc đổi mới là phải nâng cao chất lƣợng hoạt động của KTNB, trong đó luôn cần tuân thủ các nguyên tắc sau:

 Nguyên tắc 1: Tổ chức kiểm toán nội bộ cần phải tuân thủ pháp luật và các thông lệ quốc tế.

Tổ chức KTNB tại Agribank cần phải tuân thủ tuyệt đối pháp luật của Nhà nƣớc với tính chất là một tổ chức cơ sở chịu sự kiểm tra thƣờng xuyên, liên tục của NHNN. Tổ chức bộ máy, nội dung hoạt động của KTNB Agribank phải tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành đối với các TCTD về KTNB và phải áp dụng các thông lệ quốc tế về giám sát nghiệp vụ ngân hàng (theo trụ cột 2 của Basel II về quy trình đánh giá, giám sát và tiến tới Basel III).

Trong mọi hoạt động của kiểm toán nội bộ, nếu các KTV phát hiện các hành vi vi phạm pháp luật thì phải có trách nhiệm báo cáo cho các cơ quan quản lý, cơ quan pháp luật có thẩm quyền để ngăn chặn xử lý.

 Nguyên tắc 2: Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ phải đảm bảo tính độc lập cao đối với mọi bộ phận của ngân hàng.

Bộ phận KTNB phải có mô hình tổ chức phù hợp, cho phép kiểm toán nội bộ thực hiện kiểm toán mọi hoạt động một cách có hiệu quả và báo cáo kết quả kiểm toán nội bộ một cách khách quan nhất. Để không mất đi tính độc lập đồng thời đề cao tính khách quan trong quá trình tiến hành kiểm toán, bộ máy KTNB bắt buộc phải chịu sự chỉ đạo của cấp lãnh đạo cao nhất trong ngân hàng, không bị phụ thuộc hay chi phối bởi bất kì bộ phận nào.

Xem thêm: Những kết quả đạt được trong kiểm toán nội bộ tại Agribank

 Nguyên tắc 3: Tổ chức bộ máy kiểm toán nội bộ phải phù hợp với đặc điểm tổ chức, đặc điểm hoạt động và mục đích yêu cầu quản lý cũng nhƣ khả năng, trình độ quản lý của ngân hàng.

Quy mô của ngân hàng, các đặc thù về tổ chức bộ máy quản lý hoạt động kính doanh, loại hình và tính chất phức tạp của các hoạt động trong ngân hàng là các nhân tố tác động đến mô hình tổ chức, cơ chế hoạt động của KTNB. Các yêu cầu quản lý cũng nhƣ khả năng quản lý của ngân hàng sẽ xác định nội dung và phạm vi của KTNB trong ngân hàng.

 Nguyên tắc 4: Tổ chức bộ máy KTNB phải đảm bảo tính hiệu quả trong tổ chức hoạt động của KTNB.

KTNB có ra đời, tồn tại và phát triển đƣợc hay không còn phải xem xét đến tính kinh tế và hiệu quả mà hoạt động KTNB mang lại cho ngân hàng. Những lợi ích mà KTNB mang lại phải có giá trị nhiều hơn chi phí mà ngân hàng phải bỏ ra để xây dựng và duy trì bộ phận này.

Nguyên tắc hoàn thiện tổ chức, hoạt động kiểm toán nội bộ tại Agribank

Ngọc Thi

Tôi luôn muốn góp một phần nhỏ những kinh nghiệm của mình giúp các anh chị hoàn thành tốt luận án tiến sĩ

Trả lời

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *